Στατιστικές ,Οικονομετρικές αναλύσεις

Αναλαμβάνουμε τη στατιστική ανάλυση δεδομένων ,με τη χρήση εύχρηστων και ευρέως διαδεδομένων στατιστικών και οικονομετρικών πακέτων (SPSS, STATA,GRETL,EVIEWS,RATS,MINITAB), η cretanalysis αναλαμβάνει την καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων (data entry), τη στατιστική ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς και το σχεδιασμό μιας έρευνας με χρήση ερωτηματολογίων.

Στατιστικές τεχνικές που μπορούμε να υλοποιήσουμε είναι:

 • Περιγραφική στατιστική (Descriptive Statistics).
 • Σύγκριση μέσων τιμών (Anova ,T-test κ.ά.).
 • Συσχετίσεις κατηγορικών δεδομένων (Chi-Square Test).
 • Συντελεστές συσχέτισης (Correlation Analysis).
 • Μη παραμετρικοί έλεγχοι (Mann-Whitney, Kruskal Wallis κ.ά.).
 • Ανάλυση αξιοπιστίας (Reliability Analysis).
 • Παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis).
 • Γραμμική παλινδρόμηση (Simple/ Multiple Linear Regression Analysis).
 • Λογιστική παλινδρόμηση (Logistic regression).
 • Διατεταγμένη λογιστική παλινδρόμηση (Ordinal Regression).
 • Ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (Longitudinal Analysis).
 • Ανάλυση επιβίωσης (Survival Analysis).
 • Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού
 • Ανάλυση χρονικής σειράς (κινητός μέσος όρος, εκθετική εξομάλυνση, τάση τοποθέτησης και εποχιακά μοντέλα,βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες προβλέψεις .
 • Οικονομετρία
 • και πολλά άλλα.

Με την ολοκλήρωση κάθε στατιστικής ανάλυσης παραδίδεται σε εσάς ένα αρχείο που περιλαμβάνει:

 • Την περιγραφική παρουσίαση του δείγματος.
 • Τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση των ερευνητικών ερωτημάτων.
 • Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσω πινάκων και γραφημάτων.
 • Την αναλυτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.