Ιατρικές ,ψυχολογικές αναλύσεις

Αναλαμβάνουμε τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων σας που θα αποτελέσει τμήμα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δραστηριότητας σε οποιοδήποτε επιστημονικό κλάδο στο χώρο της υγείας.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε τη στατιστική ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από το χώρο Οικονομικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Εκπαιδευτικών επιστημών κ.α για την διεκπεραίωση ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνεται:

 • Διαχείριση Δεδομένων.
 • Στατιστική ανάλυση ως μέρος επιστημονικών δημοσιεύσεων.
 • Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων.
 • Χρήση στατιστικών πακέτων (SPSS, STATA,GRETL,EVIEWS,RATS,MINITAB) για τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων.
 • Συστηματική ανασκόπηση και Μέτα-ανάλυση.
 • Πλήρη παρουσίαση αποτελεσμάτων και κατάλληλων γραφημάτων.
 • Την περιγραφική παρουσίαση του δείγματος.
 • Τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση των ερευνητικών ερωτημάτων.
 • Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσω πινάκων και γραφημάτων.
 • Την αναλυτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Στατιστικές τεχνικές που μπορούμε να υλοποιήσουμε είναι:

 • Περιγραφική στατιστική (Descriptive Statistics).
 • Σύγκριση μέσων τιμών (Anova ,T-test κ.ά.).
 • Συσχετίσεις κατηγορικών δεδομένων (Chi-Square Test).
 • Συντελεστές συσχέτισης (Correlation Analysis).
 • Μη παραμετρικοί έλεγχοι (Mann-Whitney, Kruskal Wallis κ.ά.).
 • Ανάλυση αξιοπιστίας (Reliability Analysis).
 • Παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis).
 • Γραμμική παλινδρόμηση (Simple/ Multiple Linear Regression Analysis).
 • Λογιστική παλινδρόμηση (Logistic regression).
 • Διατεταγμένη λογιστική παλινδρόμηση (Ordinal Regression).
 • Ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (Longitudinal Analysis).
 • Ανάλυση επιβίωσης (Survival Analysis).
 • Βιοστατιστική
 • Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (διάγραμμα, διάγραμμα R, διάγραμμα C, διάγραμμα P, διάγραμμα NP)
 • Δείκτης Cronbach
 • Και πολλά άλλα